Улаанбаатар хотын Цэвэр агаар нэмэлт санхүүжилтийн төсөл
Ulaanbaatar Clean air additional fund project

ТӨСЛИЙН ТАЙЛАН, СУРГАЛТЫН МАТЕРИАЛ

 • Эрчим хүчний хэмнэлттэй сууцны төлөвлөлт, угсралт сургалтын материал - татах
 • Нийслэлийн өмчит барилгуудын халаалтыг байгальд ээлтэй технологиор шийдэх нь техникийн болон санхүүгийн хувьд боломжтой эсэхийг газар дээр нь судалж дүгнэлт гаргах зөвлөхийн үйлчилгээ - татах
 • Ус халаах жижиг зуух (УХЖЗ)-ны яндангаас гарах утааны хий дэх бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх хэмжээг тогтоох стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний эцсийн тайлан - татах
 • Гэрийн зуухны одоо мөрдөгдөж байгаа стандартыг бүрэн шаталттай сайжруулсан зуухны бодит үзүүлэлттэй ойртуулан шинэчлэн сайжруулах зөвлөх үйлчилгээний эцсийн тайлан - татах
 • Төвлөрсөн дулаан хангамжийг сайжруулах арга зам, гэр хороололд бие даасан дулааны эх үүсвэрүүдийн шийдлийг боловсронгуй болгох, шинэ техник технологи нэвтрүүлэх ТЭЗҮ боловсруулах - татах
 • Цахилгаан станцуудын үнсэн сан, утаанаас үүдэлтэй агаарын бохирдлыг бууруулах, утаан дахь уушиг гэмтээгч нүдэнд үл үзэгдэх биет (PM2.5, PM10)-ийг стандартад нийцүүлэхэд чиглэсэн судалгаа, арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулах - татах
 • Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, хучилтгүй зам, нүцгэн талбайгаас үүдэлтэй тоосжилтыг бууруулах ТЭЗҮ боловсруулж, загвар төслийг хэрэгжүүлэх - татах
 • Хямд өртөгтэй орон сууцны стратеги, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг боловсруулах - татах
 • Байгаль орчин, нийгмийн хамгааллын бодлого, төлөвлөгөө-татах
 • Дулаалга аяны тайлан - татах
 • Зуухны хөтөлбөрийн хүрээнд хийсэн ажлын тайлан - татах
 • Дулааны Техник Үйлдвэрлэлийн Экологийн Хүрээлэнгийн Зуух Хөгжлийн Төв /ЗХТ/ - татах
 • 2019 оны эхний улирлын тайлан - татах
 • 2018 оны жилийн тайлан - татах
 • 2017 оны жилийн тайлан - татах
 • 2016 оны жилийн тайлан - татах
 • 2015 оны жилийн тайлан - татах
 • 2014 оны жилийн тайлан - татах
 • 2013 оны жилийн тайлан - татах
 • 2012 оны жилийн тайлан - татах
 • 2011 оны жилийн тайлан - татах
 • 2010 оны жилийн тайлан - татах
 • 2009 оны жилийн тайлан - татах
 • 2008 оны жилийн тайлан - татах
 • 2007 оны жилийн тайлан - татах
 • 2006 оны жилийн тайлан - татах
 • 2005 оны жилийн тайлан - татахУлаанбаатар хотын Цэвэр агаар нэмэлт санхүүжилтийн төсөл

Улсын нийслэлдээ Утаагүй амьдарцгаая!