Улаанбаатар хотын төлбөрийн чадварт нийцсэн орон сууцны стратеги боловсруулах техникийн судалгаа