"Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай нэгж эдэлбэр газрын ашиглалтад тавигдах ерөнхий шаардлага" стандарт