Байгаль орчин, нийгэм, аюулгүй ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө (ESMP)

Улаанбаатар хотын Цэвэр агаар нэмэлт санхүүжилтийн төслийн Байгаль орчин, нийгэм аюулгүй ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөөтэй танилцана уу.