Улаанбаатар хотын төвийн хэсгийн нарийн тоосонцорыг бууруулах

Улаанбаатар хотын төвийн хэсгийн нарийн тоосонцорыг бууруулах