Улаанбаатар хотын төвийн хэсгийн нарийн тоосонцорыг дахин бууруулах

Улаанбаатар хотын төвийн хэсгийн нарийн тоосонцорыг бууруулах