Гэр хорооллын сонгогдсон байршил дахь айл өрхийн халаалтыг цахилгаанаар шийдэх үйл ажиллагаа

Гэр хорооллын сонгогдсон байршил дахь айл өрхийн халаалтыг цахилгаанаар шийдэх үйл ажиллагаа